RODO

                                                                        INFORMACJA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
1) Administratorem danych osobowych objętych niniejszym wnioskiem oraz jego załącznikami jest Zespół Szkół Specjalnych w Pyskowicach, ul. Poniatowskiego 2,
44-120 Pyskowice, (dalej: „Szkoła”).
2) Nadzór nad prawidłowością, w tym bezpieczeństwem przetwarzania danych osobowych, sprawuje powołany w tym celu przez Szkołę Inspektor Ochrony Danych Osobowych adwokat Axel Orłowski; w razie potrzeby, można się z nim skontaktować pod adresem e-mail: zsspyskowice@powiatgliwicki.pl lub adwokat.a.orlowski@gmail.com
3) Dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:
a) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji;
b) w przypadku pozytywnego zakończenia rekrutacji – w celu prowadzenia procesu kształcenia oraz realizacji innych zadań i obowiązków nakładanych na Szkołę przez przepisy prawa, w szczególności ustawę z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe;
c) w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych dziecka/podopiecznego w celach promocyjnych szkoły, dane będą przetwarzane również w tym właśnie celu.
4) Podstawową przetwarzania przez Szkołę danych osobowych podanych w niniejszym kwestionariuszu jest:
a) realizacja obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – należy rozumieć to w ten sposób, że przepisy prawa, w szczególności ustawa Prawo Oświatowe, nakładają na Szkołę obowiązek przeprowadzenia rekrutacji zgodnie z odpowiednimi procedurami, a w przypadku zakwalifikowania kandydata jako ucznia Szkoły – obowiązek prowadzenia procesu kształcenia i realizacji innych zadań Szkoły jako placówki oświatowej. Realizacja wskazanych obowiązków wymaga przetwarzania danych osobowych kandydata/ucznia w podanym wyżej zakresie. Zakres zbieranych i przetwarzanych danych regulują przepisy ustawy Prawo Oświatowe (w szczególności art. 150 i następne);
b) w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych dziecka/podopiecznego w celu promocji szkoły, podstawą ich przetwarzania jest zgoda.
5) Podanie danych osobowych wskazanych w niniejszym formularzu i jego załącznikach jest obowiązkowe (chyba, że inaczej wskazano w formularzu). Należy rozumieć to w ten sposób, że zgodnie z przepisami prawa regulującymi proces rekrutacji (w szczególności art. 150 i następne ustawy Prawo Oświatowe), podanie wskazanych danych jest niezbędne w celu możliwości przeprowadzenia procesu rekrutacji, a ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości jego przeprowadzenia. Podanie danych
oznaczonych jak fakultatywne (telefon i adres e-mail dziecka/podopiecznego) nie jest niezbędne dla przeprowadzenia procesu rekrutacji, natomiast w przypadku ich podania dane te będą wykorzystywane przez Szkołę do szybszego i sprawniejszego kontaktu z Państwa dzieckiem/podopiecznym w sprawach objętych zadaniami Szkoły.
6) Odbiorcami danych osobowych mogą stać się wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
7) Dane osobowe przechowywane będą wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w punkcie 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
8) Informujemy, że w stosunku do przetwarzanych przez Szkołę Państwa danych osobowych oraz danych osobowych Państwa dziecka/podopiecznego, mają Państwo uprawnienie do:
a) dostępu do tych danych osobowych,
b) sprostowania bądź uzupełnienia tych danych, jeśli nie są one prawidłowe bądź nie są one kompletne (art. 16 RODO),
c) żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych – przy czym w odniesieniu do sytuacji, gdy podstawą przetwarzania jest realizacja obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (por. pkt 4 powyżej), prawo to może być realizowane z ograniczeniem do przypadków wskazanych odpowiednio w art. 17 ust. 1 RODO
(w stosunku do usunięcia) oraz 18 ust. 1 RODO (w stosunku do ograniczenia);
d) przenoszenia danych – w zakresie w jakim dane przetwarzane są na podstawie zgody (art. 20 RODO);
9) Dane osobowe nie będą przetwarzane przez administratora danych w sposób zautomatyzowany ani nie będą poddawane profilowaniu.
10) Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.